جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

یاسیدالشهدا علیه السلام

میشود روزے بگوییم این چنــین..!
نیمہ شب ، گریہ ڪنان سمتِ #حرم
آمده ایم ..😭🙏

یاسیدالشهدا علیه السلام

میشود روزے بگوییم این چنــین..!
نیمہ شب ، گریہ ڪنان سمتِ #حرم
آمده ایم ..😭🙏