جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

 

🔹◆هیچوقت از #توبه خسته نشوید!
اگر چه گناه را پشت سر هم تکرار میکنید◆🔹
🔹◆ایا هر بار که لباست کثیف می شود ان را نمی شویی؟◆🔹
❄️ #گناه هم این چنین است.
باید پشت سرهم #استغفار کرد.❄️

 

🔹◆هیچوقت از #توبه خسته نشوید!
اگر چه گناه را پشت سر هم تکرار میکنید◆🔹
🔹◆ایا هر بار که لباست کثیف می شود ان را نمی شویی؟◆🔹
❄️ #گناه هم این چنین است.
باید پشت سرهم #استغفار کرد.❄️